Logo Centre d'Estudis Democràtics. Tornar a la portada.
mapa web | contactar | avís legal
+ PRESENTACIÓ
PERSONAL
+ DOCÈNCIA I FORMACIÓ
+ RECERCA
+ PUBLICACIONS
CONGRESSOS
+ BANC DE DADES
BIBLIOTECA
ACTIVITATS
+ MEMÒRIA CED
ENLLAÇOS
NOVETATS
+ BUTLLETÍ
BORSA DE TREBALL
Buscador
 
REGISTRE
»Registrar-se

PAPERS DE DEMOGRAFIA

Llibres | Participació en obres col·lectives | Edició de llibres | ArticlesPapers de demografia | Tesis

AUTOR: TÍTOL:
ANY: RESUM:
PARAULES CLAU: Esborrar el formulari Enviar formulari per buscar un concepte
Resultats:
414
ORTÍZ, Elsa; DEVOLDER, Daniel (2012) Un análisis sobre la primera unión y la primera maternidad en México y España.

L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar la transició de les dones a la primera unió i a la primera maternitat, a Mèxic i a Espanya, centrant-nos en l'impacte de l'educació femenina. Els resultats de l'estudi es calculen sobre la base de l'anàlisi de supervivència. S'utilitzen dos fonts de dades: per a Espanya, l'Enquesta de Fecunditat, Família i Valors (2006) i per a Mèxic, l'Enquesta Nacional de la Dinàmica Demogràfica (2009). La contribució més important d'aquest estudi és mostrar com a Mèxic, existeix un ajornament en el calendari de la primera unió i la primera maternitat per part de les dones de nivell educatiu alt i de les generacions més joves.
res
413
MIRET, Pau; DOMINGO, Andreu (2012) Emancipació juvenil a l'Europa Mediterrània.

Es compara l’emancipació juvenil a quatre països de l’Europa Mediterrània (Espanya, Itàlia, França i Grècia) i en dos moments temporals (1994 i 2007). Mentre que la situació a meitat de la dècada dels noranta reflecteix l’efecte del fort decreixement econòmic iniciat a meitats del setanta, la situació en acabar la primera dècada del nou mil·lenni resumeix l’efecte del creixement que, a Europa, va durar fins a 2007. En què es diferencia el canvi de patró d’emancipació juvenil a escala regional? Quin paper juga la forta immigració al sud d’Europa? S’utilitzen, de manera transversal, les dades primàries de la primera onada del Panel Europeu de Llars (1994) i la quarta onada del Panel sobre Condicions de Vida (2007). El concepte d’emancipació juvenil s’estudia a través de cinc dimensions: 1) final dels estudis, 2) inici de la vida laboral, 3) emancipació domiciliar, 4) formació de la parella; i, 5) fecunditat. Cada dimensió es tradueix en una variable dicotòmica segons si s’està, respectivament: 1) estudiant, 2) treballant, 3) convivint amb algun pare, 4) convivint en parella i, 5) convivint amb algun fill. A partir de les trenta-dues combinacions possibles entre aquests cinc factors es construeix una nova variable per cada edat, sexe i país de residència. Amb ella s’elabora l’índex d’entropia, que detecta a quines edats té lloc el major nombre de transicions i identifica quines dimensions són les més representatives als moments biogràfics on tenen lloc els canvis més significatius. Aquestes fases vitals de transició depenen del context cultural (país de residència), del moment temporal (1994 i 2008) i del gènere. Les hipòtesis són: 1) l’emancipació juvenil s’ha avençat durant aquest període, amb independència de les fortes onades immigratòries; 2) la tendència s’ha donat de manera paral·lela entre països i entre gèneres. En definitiva, l’avenç s’ha donat per la millora econòmica i es conserven les diferències culturals.
res
412
SPIJKER, Jeroen; SOLSONA, Montserrat (2012) Atlas of Divorce and Post-Divorce Indicators in Europe.

El document ofereix una geografia dels indicadors de divorci i post-divorci per a Europa, mapes, figures i taules que visualitzen els canvis que han tingut lloc en els països europeus en relació al divorci i a les noves unions i paternitats, entre 1980 i 2007. Es tracta d'una versió en paper, d'un Atles on line, d'interès per als acadèmics i pel públic en general.
res
411
GÓMEZ-LEÓN, Madelín; MIRET, Pau (2012) Caída de la actividad en la población adulta: ¿Un efecto de la crisis económica o de la estructura del mercado de trabajo?.

Es descriu l'evolució de l'abandonament de l'activitat laboral a Espanya (1976-2011), a partir de l’edat i el moment d'observació. Tot seguit, s'analitza el nivell d’instrucció amb la finalitat d’analitzar les diferències i similituds entre el període de crisi (1976-1997) i el d'expansió econòmica (1998-2008). S’utilitza l'Enquesta de Població Activa (EPA) per a la població masculina major de 55 anys i es modela la probabilitat d'estar actiu mitjançant models de regressió logística. Els resultats apunten cap a un impacte de la conjuntura econòmica: mentre que en la crisi que es va iniciar als setanta, les prejubilacions es van multiplicar, amb l'expansió econòmica posterior (segle vint) van disminuir, i això sota un marc legislatiu similar. A més, quan més nivell d’instrució tingui la persona, la jubilació té lloc més tard, de manera que una estratègia efectiva seria una política educativa àmplia que inclogui els adults grans.
res
410
SOLSONA, Montserrat (2012) Biografías de divorcio de mujeres y hombres. Miradas cruzadas.

El text s'emmarca en una investigació biogràfica qualitativa realitzada a Espanya, durant la primavera de 2008, sobre trajectòries familiars després del divorci de dones i homes amb fills previs. Després de referir-me breument a l'anàlisi demogràfica del divorci i d'explicitar la meva perspectiva d'anàlisi (relacions de gènere), exposaré: 1) el disseny metodològic de la investigació qualitativa; 2) les narracions de les dones i els homes sobre la seva pròpia experiència de la ruptura i la post ruptura, buscant les diferències i les similituds entre els dos col·lectius; i finalment 3) creuaré les seves mirades, mostrant de quina manera les dones es refereixen a les biografies post divorci dels homes en els seus relats, i viceversa, com els homes expliquen les biografies de les dones. El meu objectiu final és identificar elements útils per alimentar el necessari diàleg entre les dones i els homes.
res
409
VIDAL, Elena; GIL, Fernando; DOMINGO, Andreu (2012) La destrucción de empleo de migrantes y españoles (2007-2011): factores demográficos, sectoriales y territoriales.

S’utilitzen les dades de la Enquesta de Població Activa (EPA), per al període que va des del primer trimestre de 2007 fins el tercer de 2011 (darreres dades disponibles en el moment d’iniciar aquesta investigació), es a dir, entre el moment inicial previ a l’inici de la recessió econòmica i el context actual amb poques oportunitats laborals. L’objectiu de la comunicació és triple: en primer lloc, descriure l’evolució de l’activitat, ocupació i atur en funció del lloc de naixement (Espanya o l’estranger) i del sexe; en segon lloc, analitzar quins sectors de l’economia espanyola han experimentat els creixements i decreixements d’ocupació més significatius, també en funció del sexe i del país de naixement dels treballadors; finalment, a partir d’un anàlisi multivariable mitjançant la tècnica de la regressió logística, el tercer objectiu és estudiar el risc relatiu d’atur dels individus durant l’etapa de crisi econòmica en funció del lloc de naixement i d’una sèrie de característiques sociodemogràfiques, familiars i laborals, així com en funció de la província de residència. Aquesta perspectiva geogràfica mostra, com a resultat final, les grans diferències existents en les taxes d’atur entre les províncies del nord i del sud d’Espanya, fins i tot si es controla l’efecte de les característiques personals de la població activa.
res
408
GARCÍA ROMÁN, Joan; AJENJO, Marc (2012) Cambios en el uso del tiempo de las parejas ¿Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?.

L'article analitza com han evolucionat les desigualtats de gènere a partir de les dues enquestes sobre els usos dels temps portades a terme per l'INE en 2002-2003 i 2009-2010. En primer lloc s'analitzen els canvis en els usos del temps i les característiques de les parelles a nivell descriptiu. En esta primera part s'observa una disminució de les desigualtats així como un increment de parelles amb característiques associades a valors més igualitaris, entre les que destaquen l'ocupació i la millor educació femenina. En segon lloc es contrasta si existeix una evolució temporal cap a la igualtat o es deu a canvis en les característiques de les parelles. Els resultats ens porten a predir una disminució de les desigualtats en dos sentits: per la proliferació de parelles amb característiques més igualitàries, i per una major igualtat a les parelles.
res
407
DOMINGO, Andreu (2012) Migraciones y lucha de razas. Análisis del discurso racista desde una perspectiva demográfica.

Es realitza una anàlisi crítica, des de la demografia, de l'obra de l'escriptor francès Jean Raspail Le Camp des Saints, recentment reeditada a Espanya sota el títol de El desembarco (2007) que, des de la seva publicació al 1973, s'ha convertit en una obra de referència obligada per als moviments d'extrema dreta europeus. Ideada com una distopia en la qual les hordes de pobres del Tercer Món envaeixen les costes franceses l'any 2000, l'obra remet a la dinàmica demogràfica (migracions i fecunditat diferencial), com la causa final de la desaparició de la cultura occidental. En contra dels arguments utilitzats per l'autor i esgrimits pels seus defensors i promotors editorials, l'anàlisi genealògic del text el situa en la tradició insurreccional de la contrahistòria que va donar lloc al racisme modern a Europa, on es realitza l'apologia de la funció homicida del racisme, l'acceptabilitat de matar.
res
406
GARCÍA-SALADRIGAS, Núria; BUENO, Xiana; MIRET, Pau (2012) Valors i intencions familiars de les mares joves: una anàlisi del discurs a Barcelona i Madrid.

S’analitzen els discursos de deu mares joves, entre 24 i 35 anys, amb estudis mitjans o superiors, residents a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid, que conviuen amb la seva parella i que tenen un fill/a. L’objectiu de l’estudi és conèixer quines dificultats van experimentar amb l’arribada del fill, així com quins condicionants subjectius detecten a l’hora de plantejar-se l’arribada d’un segon. Tot i que la hipòtesi inicial postulava que aquestes mares havien decidit no tenir un altre fill, donades les dificultats de conciliació familiar i laboral observades amb l’arribada del primer, els resultats mostren la intencionalitat d’aquestes de tenir un fill més, arribant al nombre ideal de dos. La principal motivació és donar un germà al fill actual, ja que la relació entre germans és molt valorada per les entrevistades. Destaquen també les dificultats experimentades per les mares a l’hora de compaginar la vida familiar i laboral desencadenant un conflicte que es resolt amb la reducció de l’horari, les responsabilitats o les oportunitats laborals de les mares però mai de les seves parelles.
res
405
RECAÑO, Joaquín; FRANCH, Xavier (2012) Un análisis de la evolución y caracterización de los espacios de interacción migratoria de Barcelona y Madrid durante las últimas décadas.

res
    1-10 |11-20 |21-30 |31-40 |41-50 |51-60 |61-70 |71-80 |81-90 |91-100 > »
© Centre d'Estudis Demogràfics 2005