Logo Centre d'Estudis Democràtics. Tornar a la portada.
mapa web | contactar | avís legal
+ PRESENTACIÓ
PERSONAL
+ DOCÈNCIA I FORMACIÓ
+ RECERCA
+ PUBLICACIONS
CONGRESSOS
+ BANC DE DADES
BIBLIOTECA
ACTIVITATS
+ MEMÒRIA CED
ENLLAÇOS
NOVETATS
+ BUTLLETÍ
BORSA DE TREBALL
Buscador
 
REGISTRE
»Registrar-se

PAPERS DE DEMOGRAFIA

Llibres | Participació en obres col·lectives | Edició de llibres | ArticlesPapers de demografia | Tesis

AUTOR: TÍTOL:
ANY: RESUM:
PARAULES CLAU: Esborrar el formulari Enviar formulari per buscar un concepte
Resultats:
324
CABRÉ, Anna; DOMINGO, Andreu (2007) Demografia i immigració, 1991-2005.

El text presenta un repàs sintètic de l’evolució demogràfica de Catalunya durant el període 1991-2005, que significa la inflexió respecte al llarg període d’estancament que seguí la crisi econòmica dels anys setanta. Aquest canvi de tendència, que ha fet possible el salt dels 6 als 7 milions d’habitants en un temps rècord, ha estat marcada, sobretot durant els primers anys del segle XXI, per la represa de les onades migratòries, aquest cop procedents de l’estranger, que són les responsables de canvis fonamentals en el conjunt de la dinàmica demogràfica de Catalunya, així com de l’estructura per sexe i edat i de la seva distribució en el territori.
res
323
VIDAL-COSO, Elena; GIL-ALONSO, Fernando; DOMINGO, Andreu (2007) La población femenina extracomunitaria en España: análisis territorial de los factores de inserción laboral.

Utilitzant dades del segon trimestre de 2006 de la EPA, l’objectiu d’aquesta comunicació és l’anàlisi estadístic (anàlisi factorial, regressió lineal múltiple) dels factors que determinen la distribució provincial de la població femenina extracomunitària dins del grup d’edat activa (16-64 anys). Els resultats mostren la relació existent entre el percentatge provincial d’extracomunitaris i les característiques pròpies de cada província tant per la seva estructura demogràfica i laboral com les singularitats de la seva mà d’obra femenina autòctona (nivell educatiu, grau de qualificació ocupacional, taxes d’activitat). Junt amb altres factors com la terciarització o el grau d’envelliment, els percentatges provincials d’extracomunitaris estant, en part, determinats per l’existència d’un més alt nivell d’instrucció i una més alta activitat de les dones espanyoles, validant d’aquesta manera la hipòtesis de partida: l’existència de complementarietat entre l’arribada d’immigrants estrangers i el procés de promoció educativa, laboral i social de la població autòctona (especialment femenina).
res
322
GIL-ALONSO, Fernando; DOMINGO, Andreu (2007) Inserción laboral de la población latinoamericana inmigrada en España.

L’objectiu d’aquesta comunicació es analitzar la inserció laboral de la població llatinoamericana a Espanya durant el període 2000-2005, utilitzant dues onades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Els resultats mostres com el col·lectiu llatinoamericà experimenta un procés de rejoveniment, de masculinització (encara que la població femenina és majoritària) i d’empitjorament del seu nivell educatiu mitjà, encara que el col·lectiu amb nivell secundari continua sent predominant. Malgrat una presència creixent de llatinoamericans en llocs de treball amb més alts nivells de qualificació, responsabilitat i salari, la gran majoria ocupen llocs que exigeixen poca o cap qualificació, que són els que més han augmentat en nombres absoluts, en sectors determinats com ara el servei domèstic (les dones) i la construcció (els homes). Els resultats confirmen, tanmateix, la hipòtesis de partida sobre l’existència d’una relació entre l’arribada d’immigrants i la promoció laboral i social de la població espanyola, en un context de constant millora del nivell educatiu de les generacions joves autòctones (especialment les femenines).
res
321
DEVOLDER, Daniel; TREVIÑO, Rocío (2007) Efectos de la inmigración extranjera sobre la evolución de la natalidad y de la fecundidad en España.

L’augment molt ràpid en el període recent de la xifra d’immigració externa a Espanya, alimentada sobretot per persones de nacionalitat estrangera, ha tingut un impacte notable sobre la natalitat i la fecunditat. En aquest treball s’analitza l’aportació de les dones per nacionalitat, tant amb l’evolució dels naixements com de la fecunditat en el període recent, des de 1996.
res
320
BAYONA, Jordi; DOMINGO, Andreu (2007) Movilidad, vivienda y distribución territorial de la población marroquí en Cataluña.

Catalunya es caracteritza per ser el principal pol d’assentament de la població marroquina a Espanya, amb una presència inicial que es remunta a la dècada dels setanta, representant una de les corrents migratòries més antigues i consolidades. Un de cada tres marroquins que resideixen a Espanya es troba a Catalunya, actuant tant com punt inicial d’atracció, com de recepció de la mobilitat residencial produïda a Espanya. Aquesta població, a Catalunya, es caracteritza en comparació amb d’altres nacionalitats per un major assentament, amb una forta dispersió territorial, una major representació dels nuclis familiars, o una proporció superior de residents en habitatges de propietat en comparació amb altres col•lectius d’inserció més recent. L’objectiu d’aquest treball es esbossar una panoràmica d’aquest assentament agafant com a mostra la difusió territorial, la inserció en el mercat laboral i l’estructura familiar i residencial des de 1991 fins 2006, comparant aquesta evolució amb el conjunt de la població estrangera.
res
319
DOMINGO, Andreu; GIL-ALONSO, Fernando (2007) Complementarité, substitution et concurrence dans les marches du travail dans les pays du sud de l'Union Europeenne.

Els països del Sud de la Unió Europea (Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal) estan experimentant un fort creixement dels fluxos immigratoris procedents de l'exterior de la UE. Aquest creixement, segons els autors, es deu a la complementarietat de la mà d'obra estrangera respecte a les característiques dels mercats de treballs d'aquests països, en un context de promoció social dels joves autòctons (i especialment de les dones joves) a causa d'uns nivells d'instrucció i d'activitat clarament superiors als de les generacions precedents. L'objectiu principal d'aquest article és analitzar les dinàmiques de complementarietat a Espanya i als altres països meridionals de la UE, així com a França (antic país d'immigració internacional, inclòs com a cas de contrast). Com segon objectiu, s'estudien les formes que aquesta dinàmica adopta en cada sector d'activitat, distingint els que presenten situacions de substitució dels treballadors autòctons pels immigrants, els caracteritzats per un creixement simultani dels dos grups i, finalment, els reservats per als actius nacionals. Per a això s'han utilitzat la Labour Force Survey d’EUROSTAT, enquesta de població activa d'àmbit europeu, així com el seu equivalent espanyol, l'Enquesta de Població Activa. Els resultats mostren que Espanya, Itàlia i Grècia comparteixen característiques similars respecte a aquesta dinàmica de complementarietat, i diferents respecte als models representats per França i Portugal.
res
318
ESCOBEDO, José (2007) El dato en la investigación demográfica: criterios epistemológicos.

L’obtenció de la dada en demografia és un exercici de particular importància, sobretot, en allò referent a la seva construcció i concepció com a actes de caràcter subjectiu i objectiu per part de l’investigador. En aquesta pràctica, existeixen dues tipologies de dades amb les quals la demografia ha treballat: les quantitatives que fan referència a tot allò mesurable, i les qualitatives relacionades amb el discurs. Els censos i registres de fets vitals per una banda, i les entrevistes en profunditat i l’observació per una altra, són les fonts sobre les que es construeix la dada quantitativa i qualitativa, respectivament. En les investigacions, la dada quantitativa s’utilitza per la relació causal de variables (explicació dels fenòmens demogràfics a nivell macro) i la dada qualitativa s’utilitza per la construcció de conceptes sensibilitzadors (comprensió dels fenòmens demogràfics). En la construcció d’ambdues tipologies de dades es posa en pràctica un conjunt de procediments per donar sentit a la relació epistemològica entre la teoria i la realitat, a la vegada que la dada en forma neutral no existeix ja que la seva construcció és el resultat de la interacció del que investiga, de la matriu epistemològica utilitzada i de les persones que proporcionen la informació dins d’un context social determinat.
res
317
CABRÉ, Anna; CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert (2007) Un siglo de ajustes por edad en los mercados matrimoniales: España 1922-2004.

Dins el marc de l’evolució de les pautes de nupcialitat a Espanya durant el segle XX, aquest article té com a objectiu principal, examinar la composició per edat dels matrimonis des de 1922 a 2004, mitjançant les dades del Moviment Natural de la Població. L’article es centra en la tendència recent de reducció de les diferències d’edat entre els cònjuges, que a diferència d’altres episodis històrics d’alteració d’aquesta diferència, no es conseqüència d’una circumstància de desequilibri del mercat matrimonial. Amb l’objectiu de desgranar els elements que intervenen en aquesta evolució recent, en primer lloc, l’anàlisi desagrega l’evolució de l’homogàmia per edat segons l’ordre de les núpcies i el sexe i l’edat dels cònjuges. En segon lloc, es planteja un anàlisi territorial de les pautes d’homogàmia per edat. Els resultats mostren com durant el període estudiat el pes dels matrimonis homògams ha anat en augment i, pel contrari, s’ha suavitzat la propensió a formar matrimonis en els que l’home és més gran que la dona. També posen de relleu que la reducció de les diferències mitjanes d’edat en les últimes tres dècades es produeixen malgrat el increment de segones núpcies i del retard dels calendaris nupcials masculí i femení. Finalment, l’anàlisi provincial indica que la reducció de les diferències generalitzades no manté relació amb l’evolució del calendari nupcial de les províncies.
res
316
CÁMARA, Antonio D. (2007) Economic, ecological and demographic implications on the biological living standard within the medirerranean agrarian society: the anthropometric evidence in the Vega of Granada (1850-1936).

L’objectiu d’aquest treball es analitzar l’evolució de la salut i de l’estat nutricional de la població durant la primera etapa del procés de modernització a l’Espanya rural, entre mitjans del dinou i el primer terç del segle vint. Per aquest propòsit, s’utilitzen dades demogràfiques i antropomètriques considerant les implicacions dels canvis socioeconòmics i ecològics dins les estratègies reproductives de les llars camperoles. Es tracta en especial atenció, l’input nutricional basat en l’alimentació, així com als aspectes socials que existeixen darrera de les tendències en el nivell de vida biològic. Tot plegat s’il•lustra mitjançant un estudi de cas en el sud d’Espanya.
res
315
LÓPEZ-COLÁS, Julián (2007) Repercusiones urbanas del envejecimiento de la población en España.

El present treball pretén identificar, a partir dels estudis i les investigacions dins la literatura espanyola, les respostes a un conjunt d’interrogants: Com s’integren les persones grans a la ciutat i de quina forma, a mesura que creix l’edat, arribat al cas, modifiquen i ordenen les seves pràctiques i comportaments? Com utilitzen l’espai urbà? Quines estratègies residencials adopten en vistes a la jubilació?, o en quina mesura les dificultats d’accés a la ciutat, empeny a les persones grans a no moure’s de dins de casa? Per altra banda, des d’una òptica més prospectiva, s’identificaran les repercussions dels nous usos de la ciutat.
res
« < 1-10 |11-20 |21-30 |31-40 |41-50 |51-60 |61-70 |71-80 |81-90 |91-100    
© Centre d'Estudis Demogràfics 2005